۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

پروژه پاسداران

پروژه پاسداران

پروژه پاسداران عايقكاري كانال با عايق الاستومري ١٣ ميل
محصول شركت پايدار انرژي پارس پروژه مجتمع تجاري پاسداران