۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ / ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ / ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ / ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

پروژه پاسداران

پروژه پاسداران

پروژه پاسداران عايقكاري كانال با عايق الاستومري ١٣ ميل
محصول شركت پايدار انرژي پارس پروژه مجتمع تجاري پاسداران