۰۹۱۹۹۶۴۴۰۲۰

پروژه پاسداران

پروژه پاسداران

پروژه پاسداران عايقكاري كانال با عايق الاستومري ١٣ ميل
محصول شركت پايدار انرژي پارس پروژه مجتمع تجاري پاسداران