۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

پلی یورتان

عایق صوت پلی یورتان

عایق حرارتی پلی یورتان

عایق رطوبتی پلی یوریا

ورق پلی یورتان