۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱
فهرست

بیمارستان تامین اجتماعی

 بیمارستان تامین اجتماعی 

  بیمارستان تامین اجتماعی مجهز  به عایق الاستومری رولی و لوله ای عایق رولی الاستومری ساده پشت چسب دار و عایق الاستومری لوله ای ساده شرکت پایدار انرژی پارس  آماده ارائه عایق های  الاستومری در انواع مختلف می باشد.

عایق الاستومری رولی ساده پشت چسب دار و عایق الاستومری لوله ای ساده در این پرژوه استفاده شده است.

 

 

.

خانم هزاوه:     24 90 649 0902 

آقای حیدری:   31 90 296 0912 

.