۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۷۵ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱
فهرست

قیمت ساندویچ پانل دیواری

قیمت ساندویچ پنل دیواری

.

به دلیل نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت دقیق و بروز ساندویچ پانل دیواری با شماره تلفن های شرکت تماس حاصل فرمایید.

.

لیست قیمت ساندویچ پانل دیواری  (ساندویچ پنل دیواری )

ردیف
ضخامت ساندویچ پانل دیواری (سانتی متر )
جنس ورق رو پانل دیواری/ضخامت پانل دیواری mm/ طرح
جنس ورق زیر پانل دیواری/ضخامت پانل دیواری mm/ طرح
قیمت ساندویچ پانل دیواری(ریال)
1
 4 سانتی متر
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
تماس بگیرید
2
 4 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
تماس بگیرید
3
 5 سانتی متر
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
تماس بگیرید
4
 5 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
تماس بگیرید
5
 6 سانتی متر
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
تماس بگیرید
6
 6 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
تماس بگیرید
7
 8 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /صلف
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
تماس بگیرید
8
 10 سانتی متر
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
تماس بگیرید
9
 10 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
تماس بگیرید
10
 12.5 سانتی متر
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
تماس بگیرید
11
12.5 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
تماس بگیرید
12
15 سانتی متر
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
تماس بگیرید
13
5 سانتی متر پیچ مخفی
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
تماس بگیرید
14
5 سانتی متر پیچ مخفی
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
تماس بگیرید
15
4 سانتی متر
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
تماس بگیرید
16
4 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /شیاردار
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
تماس بگیرید
17
5 سانتی متر
گالوانیزه/0.5 mm/شیاردار
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
تماس بگیرید
18
5 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /شیاردار
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
تماس بگیرید
19
5 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /شیاردار
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
تماس بگیرید
20
6 سانتی متر
گالوانیزه/0.5 mm/شیاردار
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
تماس بگیرید
21
6 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /شیاردار
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
تماس بگیرید
22
8 سانتی متر
گالوانیزه/0.5 mm/شیاردار
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
تماس بگیرید
23
8 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /شیاردار
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
تماس بگیرید
24
10 سانتی متر
گالوانیزه/0.5 mm/شیاردار
گالوانیزه/0.5 mm/صاف
تماس بگیرید

.

.

محصولات مشابه