۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

سیستم فلنج کانال هوا

سیستم فلنج کانال هوا

پروفیل فلنج گالوانیزه ماستیک دار
گوشه فلنج گالوانیزه
گوشه فلنج گالوانیزه
کلیپس فلنج گالوانیزه
کلیپس فلنج گالوانیزه
نوار گسکت فلنج
نوار گسکت فلنج
قیمت ماستیک درزبند فلنج
ماستیک درزبند فلنج