۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

الاستومری رولی با روکش آلومینیومی و مسلح

الاستومری رولی با روکش آلومینیومی و مسلح