۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

کشت گیاهان با پشم سنگ » پایدار انرژی پارس 02136256776


کشت گیاهان با پشم سنگ

کشت گیاهان با پشم سنگ براي تامین کردن نیاز  جامعه به محصولات خوراکی، انگیزه هاي اقتصادي بیشتر دست اندرکاران تولید، باعث شده است که براي حداکثر میزان  تولید از تمام منابع...

انتشار :1397/08/23 اطلاعات بیشتر +