۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

متداولترين مواد عايق » پایدار انرژی پارس 02136256776


انواع و شكل ها و فرم های عايق

ویژگی های مواد عايق انواع و شكل ها و فرم های عايق مشخصات انواع و شكل هاي متفاوت عاي قها زیر بيان گرديده شده است. نوع اين مواد به مشخصه...

انتشار :1397/08/02 اطلاعات بیشتر +