۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

نواردرزگیر – پایدار انرژی پارس 02136256776


نوار درزگیر

نوار درزگیر الاستومری نوار درزگیر  این نوع درزگیر از جنس خود عایق می باشد و جهت پوشش محل اتصال عایق های الاستومری ،با توجه به نیاز مشتری در ضخامت ها...

انتشار :1396/05/14 اطلاعات بیشتر +