۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

موتورخانه شهرکودک

موتورخانه شهرکودک

موتورخانه شهرکودک شاپرک توسط شرکت پایدار انرژی پارس عایق  الاستومری

حرارتی شده است .1000متر عایق در این پروژه مصرف شده است.300متر عایق

رولی 400 متر عایق لوله ای بار رفته است .

موتورخانه  شهر کودک  شاپرک  تهران با  بهترین  عایق  الاستومری  رولی  لوله ای

عایق حرارتی شده است.

عایق الاستومری مناسب  برای  لوله های و کانال های سرد و  گرم جهت عدم اتلاف

انرژی.